mensen lopen door gang in asielnoodopvanglocatie

Feiten & fabels kinderen in asielopvang

Helaas bestaan er veel misverstanden over asielzoekers en hoe de opvang van vluchtelingen in Nederland is geregeld. UNICEF vindt het belangrijk dat de juiste informatie gedeeld wordt. We zetten daarom een aantal feiten op een rij. 

  • De meeste asielzoekers, waaronder kinderen, vluchten voor oorlog en geweld.  

In discussies over de asielopvang wordt vaak gesteld dat de meeste asielzoekers uit veilige landen komen. Echter, meer dan 96% van hen komt uit landen als Syrië, Afghanistan en Eritrea. Allemaal landen die niet veilig zijn en waar veel burgerslachtoffers vallen, waaronder kinderen. Zij hebben recht op bescherming. Bron: Staat van migratie  (p115) (Rijksoverheid)

  • Zorg en onderwijs aan vluchtelingenkinderen staan onder druk. 

In de opvangcrisis wordt vooral gestuurd op het creëren van (tijdelijke) opvangplekken. Als gevolg hiervan laat de kwaliteit van de (crisis)noodopvang te wensen over en krijgt niet ieder kind zorg en onderwijs. Kinderen hebben meer nodig dan alleen een dak boven hun hoofd. Bron Kind in azc QuickScan Noodsituatie op Noodlocatie (unicef.nl)

  • Een kind op de vlucht heeft recht op een gezinsleven.

Het kabinet stelt dat zo lang statushouders nog geen woning hebben, het recht op gezinshereniging mag worden beperkt. Dit is in strijd met het Kinderrechtenverdrag en mag niet als voorwaarde worden gesteld. Kinderen blijven door deze maatregel onnodig lang gescheiden van hun ouders en andere gezinsleden (Bron: artikel 10 kinderrechtenverdrag Maatregel: Besluitvorming opvangcrisis | Tweede Kamer der Staten-Generaal)

  • Eén op de vier mensen die bescherming zoekt voor oorlog en geweld is minderjarig.

In discussies over de asielopvang wordt vaak gesteld dat vooral jonge mannen asiel aanvragen in Nederland. In feite is één op de vier asielzoekers in Nederland een kind. Bron: Hoeveel asielzoekers komen naar Nederland? (CBS)

  • Gevluchte kinderen en gezinnen horen in kleinschalige opvang. 

In discussies rond de asielopvang komt vaak naar voren dat grootschalige opvang het probleem van het tekort aan opvangcapaciteit oplost. Er wordt echter geen rekening gehouden met de belangen van kinderen in de huidige (crisis)noodopvang. Bij kleinschalige opvang kan betere begeleiding worden geboden aan kinderen en kunnen zij gemakkelijker doorstromen in lokale onderwijs- en zorgvoorzieningen. bron QuickScan Kind in azc (unicef.nl)

  • Situatie kinderen in de noodopvang resulteert in ontwikkelingsschade.

Ondanks meerdere alarmsignalen en noodgrepen, is de situatie voor kinderen in de (crisis)noodopvang nog steeds zeer zorgelijk. Er wonen rond de 12.500 kinderen in de asielopvang in Nederland, waarvan meer dan 3500 kinderen in een noodopvanglocatie (febr 2023). Daarnaast worden kinderen in crisisnoodopvang geplaatst. Dit aantal is onduidelijk vanwege achterstallige registraties. Deze kinderen lopen aantoonbare ontwikkelingsschade op.  Bron: Cijfers COA en publicatie noodsituatie in de noodopvang van Kind in AZC.

  • Het aantal asielaanvragen in Nederland is redelijk stabiel.  

In discussies rond de asielopvang komt vaak naar voren dat het aantal asielaanvragen stijgt. In feite is het aantal eerste asielverzoeken in Nederland sinds 2016 flink gedaald en stabiel. Met een flinke dip in 2020 (corona) en nu een compensatie-effect zoals in de hele EU. Over de afgelopen tien jaar is in Nederland gemiddeld 25% van deze asielverzoeken afkomstig van een kind. Binnen de EU ligt dat gemiddelde op 30%.

Bron:  Staat van Migratie | Rapport | Rijksoverheid.nl en Asieltrends IND en EUROSTAT

Al veel meegemaakt

UNICEF zet zich in voor de positie van kinderen in de asielopvang in Nederland. We zien dat kinderen beschadigd raken door de voortslepende crisis in de asielopvang. Ze voelen zich onveilig, worden steeds verplaatst en missen school of toegang tot zorg. Dat is schadelijk voor alle kinderen, maar helemaal voor kinderen die zijn gevlucht voor oorlog en onveiligheid en soms zelfs alleen reizen. Zij hebben al veel meegemaakt. Daarom is het extra belangrijk dat zij in een veilige stabiele omgeving terecht komen.